پردرآمدترین ستاره های سال ۲۰۱۳

پردرآمدترین ستاره های سال 2013

Opera Winfrey در آمد:۷۷ میلیون دلار

پردرآمدترین ستاره های سال 2013

پردرآمدترین ستاره های سال ۲۰۱۳

Lady Gaga درآمد:۸۰ میلیون دلار

پردرآمدترین ستاره های سال 2013

پردرآمدترین ستاره های سال ۲۰۱۳

Steven Spielberg درآمد:۱۰۰ میلیون دلار

پردرآمدترین ستاره های سال 2013

پردرآمدترین ستاره های سال ۲۰۱۳

Beyonce Knowles در آمد:۵۳ میلیون دلار

پردرآمدترین ستاره های سال 2013

پردرآمدترین ستاره های سال ۲۰۱۳

Madonna درآمد:۱۲۵ میلیون دلار

پردرآمدترین ستاره های سال 2013

پردرآمدترین ستاره های سال ۲۰۱۳

Taylor swift درآمد:۵۵ میلیون دلار

پردرآمدترین ستاره های سال 2013

پردرآمدترین ستاره های سال ۲۰۱۳

Bon Jovi درامد:۷۹ میلیون دلار

پردرآمدترین ستاره های سال 2013

پردرآمدترین ستاره های سال ۲۰۱۳

 

Roger Federer درآمد:۷۱ میلیون دلار

پردرآمدترین ستاره های سال 2013

پردرآمدترین ستاره های سال ۲۰۱۳

 

Justin Biber درآمد:۵۸ میلیون دلار

پردرآمدترین ستاره های سال 2013

پردرآمدترین ستاره های سال ۲۰۱۳

Ellen Degeneres درآمد:۵۶ میلیون دلار

پردرآمدترین ستاره های سال 2013

پردرآمدترین ستاره های سال ۲۰۱۳

 

Hugh Jackman درآمد:۵۵ میلیون دلار

پردرآمدترین ستاره های سال 2013

پردرآمدترین ستاره های سال ۲۰۱۳

Jennifer Lopez درآمد:۴۵ میلیون دلار

پردرآمدترین ستاره های سال 2013

پردرآمدترین ستاره های سال ۲۰۱۳

Rihanna درآمد:۴۳ میلیون دلار

پردرآمدترین ستاره های سال 2013

پردرآمدترین ستاره های سال ۲۰۱۳

 

Coldplay درامد:۶۴ میلیون دلار

پردرآمدترین ستاره های سال 2013

پردرآمدترین ستاره های سال ۲۰۱۳

 

Tiger Woods درآمد:۷۸ میلیون دلار

پردرآمدترین ستاره های سال 2013

پردرآمدترین ستاره های سال ۲۰۱۳

 

Lebron James درآمد:۶۰ میلیون دلار

پردرآمدترین ستاره های سال 2013

پردرآمدترین ستاره های سال ۲۰۱۳

 

Simon Cowell درآمد:۹۵ میلیون دلار

پردرآمدترین ستاره های سال 2013

پردرآمدترین ستاره های سال ۲۰۱۳

 

Katy Perry درآمد:۳۹ میلون دلار

پردرآمدترین ستاره های سال 2013

پردرآمدترین ستاره های سال ۲۰۱۳

 

David Beckham درآمد:۴۷ میلیون دلار

پردرآمدترین ستاره های سال 2013

پردرآمدترین ستاره های سال ۲۰۱۳

 

Robert Downey Jr درآمد:۷۵ میلیون دلار

 

 

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه